Kelly Harper: 3D Art Examples

Environment and Character Modeling

(Maya)

(Maya, Photoshop)

(Maya, Photoshop, Unity)

UV and Texturing

(Maya, Zbrush, Photoshop, Unity)

(Maya, Photoshop)

High Resolution Sculpting

(Maya, Photoshop, Zbrush)

(Maya, Zbrush)

Rigging

(Maya)